Researcher

 YE Lang  CHEN Shaofeng  Hardy Yong Xiang
  Dean of ICIPKU   Vice Dean of ICIPKU   Vice Dean of ICIPKU
 WANG Qiguo  ZHOU Qingshan  YU Wenyi
  Assitant Dean of ICIPKU   Researcher of ICIPKU   Researcher of ICIPKU
 DENG Lili  XIAO Dongfa  WANG Yichuan
  Researcher of ICIPKU   Researcher of ICIPKU   Researcher of ICIPKU
 LU Di  HUA Jian  WANG Xiaoyun
  Researcher of ICIPKU   Researcher of ICIPKU   Researcher of ICIPKU
 YANG Zhihong  WEI Pengju  LI Daoxin
  Researcher of ICIPKU   Researcher of ICIPKU   Researcher of ICIPKU

 WANG Wei  CHEN Gang  ZHOU Chengxiong
  Researcher of ICIPKU   Researcher of ICIPKU   Associate Researcher of
      ICIPKU

   
 CHEN Liming    
  Associate Researcher of    
  ICIPKU    
Copyright by Institute for Cultural Industries,Peking University ©2007-2015, All Right Reserved.